PostNords whistleblowerrutin

Många företag har en rapporteringsrutin, så kallad whistleblowing, för att säkerställa att allvarliga brott, som begåtts av en person i ledande ställning, kan rapporteras.

PostNord har även en sådan rutin. Whistleblowing är till för att rapportera brottsliga handlingar som man misstänker har begåtts, sanktionerats, eller medvetet förbisetts av, personer i ledande ställning eller nyckelpersoner.

Med person i ledande ställning avses:

  • Ledamot i PostNords koncernstyrelse
  • Medlem i PostNords koncernledning
  • Medlem i ledningsgruppen för affärsområdena Meddelande Sverige, Logistik, Strålfors och Breve Danmark
  • Verkställande direktör i PostNord-koncernens dotterbolag

Med nyckelperson menas en anställd som har möjlighet att självständigt fatta avgörande beslut för företaget.

Följande är exempel på handlingar som kan vara föremål för rapportering genom whistleblowing:

  • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning
  • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
  • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier

Rapporteringsrutinen kan användas av anställda i PostNords nordiska företag, samt kunder, leverantörer och andra intressenter med anknytning till dessa företag, och följer gällande lagar och förordnngar i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Rapporteringsrutinen är tillgänglig via
internetportalen.

För andra typer av fel, reklamationer och brott kan du alltid kontakta PostNords kundtjänst.