Ohita navigointi ja haku
Verkkopalvelumme ei tue enää Internet Exploreria. Käytä sen sijaan Chrome, Edge, Firefox tai vastaavaa selainta nopeamman ja sujuvamman käytön varmistamiseksi. Öppna i Microsoft Edge

Tietosuojaseloste – kameravalvonta

Johdanto

PostNord AB (julkinen osakeyhtiö) ja sen konserniyhtiöt, jäljempänä yhteisesti "PostNord" tai "me", kunnioittavat henkilökohtaista yksityisyyttäsi. Tämä tietosuojaseloste kertoo, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi. Se sisältää myös oikeutesi suhteessa meihin sekä ohjeet oikeuksiesi käyttämiseksi.

Tavoitteenamme on varmistaa, että tunnet olosi luottavaiseksi, että henkilökohtaista yksityisyyttäsi kunnioitetaan ja henkilötietojasi käsitellään oikein. Kaikki henkilötietojen käsittely PostNordin toimesta suoritetaan voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. EU/ETA-alueella tämä tarkoittaa yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR)[1] ja siihen liittyvää kansallista lainsäädäntöä.

 

Mitä ovat henkilötiedot ja mitä henkilötietojen käsittely tarkoittaa?

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka suoraan tai epäsuorasti yhdistettynä muihin tietoihin voivat liittyä elossa olevaan luonnolliseen henkilöön. Tämä tarkoittaa, että monenlaiset tiedot, kuten nimi, yhteystiedot ja videotallenteet, luokitellaan "henkilötiedoiksi".

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa kaikkia toimia, joita suoritetaan henkilötietojen yhteydessä, kuten kerääminen, säilytys, käsittely ja käyttö eri tarkoituksiin sekä henkilötietojen muokkaaminen ja tuhoaminen.

 

Kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä?

Henkilötietojesi käsittelystä vastuussa oleva rekisterinpitäjä on se PostNordin yhtiö, joka on ilmoitettu käytetyn palvelun ehdoissa, vierailemassasi digitaalisessa kanavassa tai muussa kanssamme tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Huomaa, että lähettäjä – ei PostNord – on rekisterinpitäjä henkilötiedoista kirjeissä ja paketeissa. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten PostNord käsittelee henkilötietojasi, tai haluat tietoa ja yhteystiedot muista PostNord-konserniin kuuluvista yrityksistä, voit ottaa yhteyttä PostNordin tietosuojavastaavaan sähköpostitse tai tavallisella postilla osoitteeseen:

PostNord AB

Data Protection Officer

SE−105 00 Tukholma

 

Sähköposti: dataprotectionofficer@postnord.com

 

Henkilötietojen poistaminen

Käsittelemme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi tai täyttääksemme PostNordin lakisääteiset velvollisuudet. Tämän jälkeen henkilötietosi poistetaan noudattaen poistokäytäntöjämme tai sisäisiä tietojen poiston ohjeita. Kerromme soveltuvan säilytysajan kullekin käsittelymuodolle.

 

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste

PostNordin on oltava laillinen peruste henkilötietojesi käsittelyyn. Käytetty käsittelytapa ilmoitetaan kunkin käsittelyn kuvauksessa. PostNord käyttää seuraavia oikeusperusteita:

Oikeutettu etu: Voimme käsitellä henkilötietojasi, kun se on tarpeen oikeutetun etumme täyttämiseksi, edellyttäen että tämä etu painaa enemmän kuin henkilökohtaiset oikeutesi ja edut. Tämä perusta kattaa käsittelyn tarkoituksia, kuten asiakaspalvelun tarjoaminen, tuotteidemme ja palveluidemme kehittäminen tai parantaminen sekä turvallisuusetuja.

Lakisääteinen velvoite: Käsittelemme myös henkilötietojasi, kun meillä on lakisääteinen velvollisuus tehdä niin.

 

Mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta ja mihin tarkoituksiin?

Kameravalvonta

Tarkoitus:

Estää palvelun väärinkäyttöä, estää, ehkäistä ja tutkia rikoksia yritystä ja työntekijöitä vastaan tai tutkia tapahtuneita onnettomuuksia.

 

Henkilötietojen kategoriat: Videotallenteet

 

Oikeusperuste:

PostNord perustaa henkilötietojesi käsittelyn oikeutettuun etuun. Käsittely on tarpeen vastatakseen oikeutettuun etuumme palvelun väärinkäytön estämisessä, rikosten estämisessä, tutkinnassa tai tapahtuneiden onnettomuuksien selvittämisessä. Laissa tarkoitettuihin rikkomuksiin, kattaen rikokset, koskevia tietoja käsitellään vain, jos tällainen käsittely on tarpeen oikeudellisten vaateiden perustamiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi tietyssä tapauksessa.

 

Säilytysaika:

Säilytämme valvontakameroistamme tallennetut kuvat enintään 60 päivää, lukuun ottamatta käynnissä olevia tutkimuksia koskevat tiedot.

 

Kuinka suojaamme henkilötietojasi

PostNord toteuttaa laajoja toimenpiteitä suojellakseen henkilötietojasi, mukaan lukien asianmukaisten teknisten ja organisatoristen turvatoimien soveltaminen tietojen suojaamiseksi luvattomalta pääsyltä, muokkaukselta, levittämiseltä tai tuhoamiselta.

 

Kenen kanssa jaamme henkilötietojasi?

PostNord voi valtuuttaa ulkoisia yhteistyökumppaneita ja toimittajia suorittamaan toimeksiantoja PostNordille, esimerkiksi tuottamaan IT-palveluita tai maksuratkaisuja tai auttamaan markkinoinnissa, analysoinnissa tai tilastoinnissa. Osana näiden palveluiden suorittamista PostNordin yhteistyökumppaneilla, niin EU:n ja ETA:n sisällä kuin niiden ulkopuolella, voi olla pääsy henkilötietoihisi.

Henkilötietoja kameravalvonnasta jaetaan PostNordin IT-toimittajan kanssa, ja käsittely suoritetaan EU:n sisällä.

Yritykset, jotka käsittelevät henkilötietoja PostNordin puolesta, allekirjoittavat aina sopimuksen PostNordin kanssa, jotta henkilötietojesi korkea suojaustaso voidaan varmistaa. EU:n/ETA:n ulkopuolella toimivien yhteistyökumppaneiden osalta ryhdytään erityisiin suojaustoimenpiteisiin. Tällaisiin lukeutuvat esimerkiksi solmitut sopimukset, jotka sisältävät tiedonsiirtoa koskevia standardoituja mallilausekkeita, jotka Euroopan komissio on laatinut ja jotka ovat saatavilla komission verkkosivuilta.

PostNord voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten poliisille tai muulle viranomaiselle, jos kyse on rikoksen selvittämisestä tai jos olemme muuten velvoitettuja luovuttamaan kyseiset tiedot lain tai viranomaispäätöksen nojalla.

 

Henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeutesi

Sinulla on seuraavat henkilötietojasi käsittelevään yhtiöön liittyvät oikeudet:

 

  • Oikeus saada pääsy tietoihin (ote tallennetuista henkilötiedoista) – oikeus saada vahvistus ja tietoa henkilötietojesi käsittelystä.

Kun pyydät pääsyä valvontamateriaaliin, sinun tulee tarkentaa, milloin olit valvotulla paikalla, ilmoittamalla päivä ja aika. Sinun tulee myös pystyä tunnistamaan itsesi.

  • Oikeus oikaista tietoja – oikeus virheellisten tietojen oikaisemiseen.
  • Oikeus poistaa tiedot – oikeus pyytää tietojen poistamista. Tämä oikeus rajoittuu sellaisiin tietoihin, joita saa lain mukaan käsitellä vain suostumuksellasi, jos perut suostumuksesi ja vastustat tietojesi käsittelyä.
  • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä – oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli käsittely tapahtuu etujen tasapainottamisen perustella tai tietoja käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin.
  • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä – oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, esimerkiksi, jos kiellät tietojen oikeellisuuden. Sinä aikana, jolloin tietojen oikeellisuus varmistetaan, PostNordilla on rajoitettu pääsy tietoihin.
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – oikeus saada henkilötietosi siirrettyä yhdeltä rekisterinpitäjältä toiselle. Tämä oikeus rajoittuu tietoihin, jotka olet itse antanut meille.

 

Halutessasi käyttää mitä tahansa näistä oikeuksista, katso yhteystiedot alla olevasta otsikosta.

 

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai mielipiteitä koskien pakettien tai kirjeiden toimittamisesta, ota yhteyttä PostNordin asiakaspalveluun.

Käyttääksesi mitä tahansa oikeuksiasi, ota yhteyttä meihin osoitteessa:

PostNord Oy

Tietosuojavastaava

Firdonkatu 2 T 81, 00520 Helsinki

Sähköposti: dataprotection.fi@postnord.com

Huomaa, että yleisenä sääntönä PostNord ei salli kenenkään käyttävän toisen henkilön puolesta oikeuksia valtakirjalla. Henkilön, joka haluaa käyttää oikeuksiaan, on siten tehtävä pyyntö itse.

Jos olet yritysasiakas, voit myös olla yhteydessä PostNordin asiakaspalveluun tai vastaavaan myyjään.

 Jos uskot, että PostNord ei käsittele tietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, sinulla on myös oikeus tehdä valitus asianmukaiselle valvontaviranomaiselle.

 

Henkilötiedot, joita PostNord ei käsittele

PostNord ei käsittele henkilötietoja kirjeissä tai paketeissa, jotka on toimitettu PostNordin toimesta, eikä siten ole henkilötietojen käsittelijä eikä rekisterinpitäjä henkilötiedoille kirjeissä tai paketeissa. Sinun on otettava yhteyttä kirjeen tai paketin lähettäjään saadaksesi tietoa tällaisten henkilötietojen käsittelystä.

 

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

PostNord voi tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa. Viimeisin versio tietosuojakäytännöstä on aina saatavilla PostNordin verkkosivustoilla

 

[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).

Customer service